Konkurs na projekt badawczy EKUMENIA 19

Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim (dalej = CKiNWTUO w Kamieniu Śląskim) ogłasza konkurs EKUMENIA 19 na projekty badawcze przeznaczone dla naukowców zajmujących się ekumenizmem. Czas trwania projektu może wynosić od 8 do 12 miesięcy.
Budżet konkursu wynosi: 110 000 PLN.
Wniosek należy złożyć w formie papierowej w biurze CKiNWTUO w Kamieniu Śląskim (Kamień Śląski, ul. Parkowa 1a, godz. 10.00-16.00) w poniżej wskazanym terminie.
Wymagania dotyczące elementów formularza wniosku zostały podane poniżej.

Termin składania wniosków: 17-24 października 2019 r.
Poniżej znajdują się wskazania dotyczące wymaganej dokumentacji konkursowej.

Kierownik projektu
Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która jest specjalistą z zakresu teologii ekumenicznej, posiada tytuł profesorski i w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej 10 opublikowanych prac, bezpośrednio dotyczących ekumenizmu. Warunkiem jest wcześniejsze uczestnictwo w międzynarodowych projektach ekumenicznych.

Wnioskodawca
W roli wnioskodawcy w konkursie może wystąpić jednostka uczelni wyższej z dziedziny nauk teologicznych.

Zakres projektu
Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania prowadzone w zakresie kościelno-społecznej odpowiedzialności ekumenii.

Czas trwania projektu
Od 5 do 12 miesięcy.

Zespół badawczy
W projekcie EKUMENIA 19, poza kierownikiem projektu, w prace badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci.

Kosztorys projektu
Kosztorys przedstawiony w projekcie musi być uzasadniony przedmiotem i zakresem badań i oparty na realnych wyliczeniach.
Budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.
Wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie 10% kosztów bezpośrednich.
W toku realizacji projektu dopuszcza się pokrycie wyłącznie kosztów związanych z realizacją projektu. Są to:

Koszty bezpośrednie, do których zalicza się m.in.:

 1. wynagrodzenia dla kierownika projektu
 2. wynagrodzenia dla wykonawców projektu
 3. wynagrodzenia dla studentów i doktorantów
 4. wynagrodzenia dodatkowe przeznaczone dla członków zespołu badawczego
 5. zakup materiałów i drobnego sprzętu
 6. koszty związane z wynajem sal wykładowych dla celów projektu, sprzętu konferencyjnego
 7. koszty noclegów dla uczestników projektu
 8. koszty wyżywienia dla uczestników projektu
 9. inne usługi obce
 10. wyjazdy studyjne, wizyty, konsultacje
 11. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych
 12. inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z realizacją bezpośredniego celu projektu badawczego
 13. koszty publikacji zwartej będącej efektem realizacji projektu badawczego. Mogą one zostać poniesione po uzyskania pozytywnej oceny w procesie recenzyjnym.
 14. Koszty opracowania i publikacji materiałów formacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu formacji ekumenicznej, będących efektem realizacji projektu badawczego.

Koszty pośrednie. Te mogą stanowić maksymalnie 10% kosztów bezpośrednich.
Uznanie przez CKiNWTUO w Kamieniu Śląskim zaplanowanego kosztorysu za nieuzasadniony, może skutkować odrzuceniem wniosku.

Formularz wniosku
Informacje, które należy podać we wniosku:

 1. dane jednostki naukowej w ramach której projekt ma być realizowany;
 2. dane kierownika projektu, w tym informacje o przebiegu kariery i doświadczeniu naukowym, a także lista 10 publikacji tematycznych dotyczących ekumenizmu, które ukazały się w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 3. informacje dotyczące wykonawców projektu;
 4. istotne informacje o zakresie naukowych kompetencji wykonawców projektu;
 5. plan badań;
 6. opis projektu;
 7. informacje o kwestiach etycznych występujących w planowanych badaniach;
 8. kosztorys projektu.

Proces oceny wniosku
Ocena formalna dokonywana jest przez koordynatora konkursu wyznaczonego przez CKiNWTUO w Kamieniu Śląskim. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.
Wnioski spełniające wymogi formalne są kierowane do oceny merytorycznej dokonanej przez ekspertów powołanych przez CKiNWTUO w Kamieniu Śląskim. Skala punktów wynosi od 0 do 10.
Decydujące kryteria dla przyjęcia lub odrzucenia projektu:

 1. liczba uzyskanych punktów;
 2. dostępność środków (do ich wyczerpania).

Kryteria oceny wniosków
Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. poziom naukowy projektu;
 2. właściwe określenie celów badawczych;
 3. dorobek kierownika projektu;
 4. dorobek zespołu badawczego;
 5. możliwości wykonania projektu;
 6. opis kwestii etycznych zawartych we wniosku;
 7. zasadność planowanych kosztów.

Wyniki konkursu
Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej CKiNWTUO w Kamieniu Śląskim w terminie do 2 tygodni od upływu terminu składania wniosków.

Szczegółowe informacje
W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: zamek@kamien.biz

 

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach programu EKUMENIA 19 na projekty badawcze przeznaczone dla naukowców zajmujących się ekumenizmem.

Zgodnie z regulaminem konkursu (zob. http://kamien.biz/261/ogloszenie-konkursu-ekumenia-19.html), przeprowadzono dwuetapowe postępowanie w sprawie przedstawionych wniosków: ich ocenę formalną i merytoryczną.
W ramach oceny merytorycznej 9 punktów (w skali 0-10 p.) otrzymał projekt „Ekumenizm – formacja – integracja”.
Jednostka wnioskująca: Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Instytut Nauk Teologicznych, Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu.
Na realizację projektu przyznano kwotę 110.000 PLN, z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i pośrednich.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera